2023-05-18


🍎 Giới thiệu:

Transform your computer into a full-fledged DJ controller with Midi DJ Remote! Say goodbye to the need for a mouse or keyboard. Unlock your DJ potential!

Midi DJ remote is a MIDI controller for PC/Mac DJ software, including Traktor Pro 2, Deckadance 2, Mixxx, Torq, and any other MIDI-enabled DJ software.

It allows you to send and receive MIDI messages over a Wi-Fi network, enabling remote control of your PC/Mac DJ software. With Midi DJ remote, you can eliminate the need for a mouse and trackpad. This app is fully compatible with Traktor Pro 2 for both Mac and PC, and it consists of DeckA, DeckB, and Mixer functionalities.

**DeckA/DeckB features:**
- Play/Pause
- Cue
- Track search buttons
- Tempo fader
- Jog control
- 4 programmable Hot points
- In/Out loop buttons with 1/4, 1/8, 1/16, and 1/32 time intervals
- Master mode
- Sync mode
- Flux mode
- Track position finger changer

Additional available features in Traktor Pro (refer to the guide at http://www.kvasha.us/guide/midi-dj/):
- LCD display showing track name, time (m:s:f), and track position indicator.

**Mixer:**
- Left/Right volume level faders
- Crossfader
- Mic gain fader
- Main output level protected fader (to prevent rapid volume changes)
- Hi, Mid, and Low frequency regulators
- Kill Hi, Mid, and Low buttons
- Gain control
- 3 FX regulators per channel
- 3 FX turn on/off buttons per channel

Additional available features in Traktor Pro (refer to the guide at http://www.kvasha.us/guide/midi-dj/):
- LCD left/right and main output level indicators
- File browsing using Up & Down keys
- Load to Deck A or B buttons
- Phones cueA & cueB buttons


---------------------------------

Không cần chuột hay bàn phím nữa! Với Midi Dj remote, bạn có thể biến máy tính của mình thành một bộ điều khiển DJ đầy đủ chức năng!

Midi DJ remote là một bộ điều khiển MIDI dành cho phần mềm DJ trên PC/Mac, bao gồm Traktor Pro 2, Deckadance 2, Mixxx, Torq và bất kỳ phần mềm DJ nào khác hỗ trợ MIDI.

Nó cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn MIDI qua mạng Wi-Fi, giúp bạn điều khiển từ xa phần mềm DJ trên PC/Mac. Với Midi DJ remote, bạn có thể loại bỏ việc sử dụng chuột và trackpad. Ứng dụng này hoàn toàn tương thích với Traktor Pro 2 trên cả Mac và PC, và bao gồm các chức năng DeckA, DeckB và Mixer.

**Các tính năng của DeckA/DeckB:**
- Play/Pause
- Cue
- Các nút tìm kiếm bài hát
- Bộ điều chỉnh tốc độ (Tempo)
- Điều khiển Jog
- 4 điểm Hot được lập trình
- Các nút lặp In/Out với các khoảng thời gian 1/4, 1/8, 1/16 và 1/32
- Chế độ Master
- Chế độ Sync
- Chế độ Flux
- Đổi vị trí bài hát bằng ngón tay

Các tính năng khác có sẵn trong Traktor Pro (xem hướng dẫn tại http://www.kvasha.us/guide/midi-dj/):
- Màn hình LCD hiển thị tên bài hát, thời gian (m:s:f) và chỉ báo vị trí bài hát.

**Bộ trộn (Mixer):**
- Bộ điều chỉnh âm lượng trái/phải
- Crossfader
- Bộ điều chỉnh âm lượng Mic
- Bộ điều chỉnh âm lượng đầu ra chính được bảo vệ (để tránh thay đổi âm lượng nhanh chóng)
- Các bộ điều chỉnh tần số Hi, Mid và Low
- Các nút Kill Hi, Mid và Low
- Điều chỉnh âm lượng (Gain)
- 3 bộ điều chỉnh hiệu ứng cho mỗi kênh
- 3 nút bật/tắt hiệu ứng cho mỗi kênh

Các tính năng khác có sẵn trong Traktor Pro (xem hướng dẫn tại http://www.kvasha.us/guide/midi-dj/):
- Màn hình LCD chỉ thị âm lượng trái/phải và đầu ra chính.
- Duyệt tệp tin bằng các phím Lên và Xuống
- Nút Load vào Deck A hoặc B
- Nút cueA và cueB cho tai nghe

... Read more


Video/Screenshots

🔥 Mật Khẩu Giải Nén (Nếu có): 123 🔥

1.6 | iOS ≥ 12.0

Cập nhật: 2023-05-18


Server1 Server2 Server3

tags: id982521553 982521553 us.kvasha.mididjremote Midi controller for DJ Download iPA, iPA Download, Tải iPA, iOS, iPad, Apple, Appstore, App Store, Download iOS, iOS Download, Ứng dụng iOS, Trò chơi iOS, iPA App, iPA Game, Game iOS, App iOS

0 bình luận: